W jakich przypadkach może nastąpić natychmiastowe wydalenie zatrudnionego z pracy?

przez | 2 czerwca 2022
Przedsiębiorca może w poniektórych, umotywowanych szczególnymi okolicznościami wypadkach, rozwiązać z PRacownikiem umowę o pracę w natychmiastowym trybie.
Kodeks pracy przewiduje takową możliwość jednostronnego wymówienia umowy o pracę bez zachowania okresu wymówienia.

zwolnienie

Autor: Dolapo Falola
Źródło: http://www.flickr.com
Tego rodzaju zwolnienie z pracy może dotyczyć wszelkiego typu umów o pracę. W jakich sytuacjach pracodawca może zwolnić pracownika z pracy natychmiast, bez okresu wypowiedzenia? Rozwiązanie umowy o pracę jednostronne, bez zachowania okresu wymówienia, uwarunkowane jest prawnie (kancelaria adwokacka sieradz) w Kodeksie Pracy. To wyjątkowy tryb rozwiązywania umowy o pracę. Co ciekawe, w ten sposób unieważnić umowę o pracę jest w stanie nie tylko pracodawca, ale też pracownik. W wyniku skorzystania z takiej metody zerwania stosunku pracy, pracodawca czy też pracobiorca zostają pozbawieni osłony wynikającej z prawa do dalszego korzystania z zaświadczanej przez pracownika pracy w zamian za wypłatę wynagrodzenia w okresie wymówienia. Zazwyczaj zwolnienie ( http://www.adwokat-wroclaw.com.pl/zezwolenie-na-dokonanie-czynnosci ) dyscyplinarne przez pracodawcę ma miejsce wówczas, kiedy pracobiorca w sposób istotny jak też zawiniony naruszył swe obowiązki pracownicze. Rażące niedbalstwo ze strony pracownika lub działanie celowe na szkodę pracodawcy, może być okolicznością uzasadniającą unieważnienie umowy o pracę w trybie natychmiastowym.

Pracodawca na mocy prawa pracy ma też możliwość unieważniania umowy bez wymówienia z powodów niezawinionych przez pracobiorcę, lecz łączących się z jego długookresową nieobecnością oraz brakiem wykonywania zawodowych obowiązków.