Podstawowe obowiązki i prawa zatrudnionego

przez | 3 listopada 2021
Głównym obowiązkiem zatrudnionego jest sumienne i staranne wykonywanie swej pracy a także stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, chyba iż są one sprzeczne z regulacjami prawa albo umową o pracę jaką zawarł pracobiorca z pracodawcą.

ciężka praca w biurze
pracownicy firmy

Autor: Piotr Drabik
Źródło: http://www.flickr.com
prawo pracy określa również, że pracownik jest zobowiązany do: przestrzegania czasu pracy określonego w zakładzie pracy, egzekwowania kodeksu pracy oraz określonego w zakładzie pracy porządku, przestrzegania regulacji i zasad BHP a również przepisów przeciwpożarowych.
Za nieprzestrzeganie przez pracownika wyznaczonej organizacji oraz porządku w zakładzie pracy, a także przyjętego sposobu zatwierdzania przybycia jak też obecności w zakładzie pracy oraz uzasadniania absencji w pracy chlebodawca zastosować może względem zatrudnionego karę nagany albo upomnienia. Dodatkowo zatrudniony, który na skutek niewykonania czy też niewłaściwego wykonania swych pracowniczych obowiązków ze swej winy wyrządził chlebodawcy stratę, ponosi także materialną odpowiedzialność. Jeżeli szkoda wyrządzona została niecelowo, zadośćuczynienie jest równe wielkości wyrządzonej straty, jednak nie może być większe niż 3-miesięczne wynagrodzenie zatrudnionego.

Wejdź na ten odnośnik a zobaczysz wskazówki stworzone dla osób zaabsorbowanych nakreślanym w tym artykule tematem.

Jeśli zatrudniony wyrządził szkodę umyślnie zobowiązany jest do jej naprawienia w całkowitej wysokości.

Zatrudniony, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się środki, wartościowe papiery, kosztowności, narzędzia, aparaty czy też podobne obiekty, środki indywidualnej ochrony, odzienie, buty robocze, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.