Znak towarowy jako własność przemysłowa kierowanego interesu.

przez | 10 lipca 2021
Każdy któż prowadzi przedsiębiorstwo i posiada znak towarowy to dzięki niemu jest poznawalny dla swojego klienta. To znak towarowy odróżnia produkty od wszystkich innych udostępnionych na rynku i jest nośnikiem poważania danego przedsiębiorstwa.

Znak towarowy może przedstawiać najbardziej wartościowy atut. Znak towarowy przedstawia element własności intelektualnej i ma kluczowe wartość dla popularności prowadzonej działalności gospodarczej. Znaki towarowe jako własność przemysłowa powinien być zapisany w rejestr znaków towarowych.

Własność przemysłowa to rodzaj praw wyłącznych wypływających z narodowego, międzynarodowego lub regionalnego ustawodawstwa. Wzorcami praw wyłącznych są: patenty, prawo ochronne na wzór użytkowy oraz prawo ochronne na znak towarowy wpisany w rejestr znaków towarowych.

Specjalność rzecznika patentowego polega na świadczeniu wsparcia w sprawach własności przemysłowej, przez co rozumie się: uzyskiwanie, zachowywanie, wykonywanie oraz dociekanie praw odnoszących się do rzeczy własności przemysłowej, w szczególności wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz topografii układów scalonych, a także znaków towarowych, nazw handlowych i oznaczeń geograficznych oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Rzecznik patentowy świadczy poradę prawną i techniczną. Pomoc prawna opiera się w szczególności na dawaniu porad i konsultacji prawnych, pisaniu opinii prawnych, badaniu stanu prawnego rzeczy własności przemysłowej, zastępstwie prawnym i procesowym. Podpowiedź techniczna opiera się w szczególności na utworzeniu zarysów technicznych zgłoszeń do ochrony przedmiotów działalności twórczej przeznaczonych do przemysłowego wykorzystywania, badaniu zakresu ich ochrony, prowadzeniu poszukiwań dotyczących stanu techniki.

Swoich sił jako rzecznicy testować mogą prawnicy i absolwenci kierunków politechnicznych na przykład jak inżynieria, mechanika, elektronika i mechatronika. Drzwi do profesji uchylone są też m.in. dla chemików, farmaceutów, weterynarzy, biologów i biotechnologów. Aczkolwiek aby pozostać rzecznikiem, nie wystarczy świadectwo wymienionych kierunków. Należy bowiem ukończyć trzyletnią, organizowaną przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych aplikację rzecznikowską. Warunkiem zapisania jest zaliczenie egzaminu wstępnego, który obejmuje m.in. podstawy prawa własności przemysłowej, części wiedzy technicznej i prawa konstytucyjnego oraz zasady wykonywania tego zawodu. Oceniany jest też język obcy kandydatów (do wyboru: angielski, niemiecki lub francuski).

Podstawą ustalenia cen za usługi rzeczników patentowych jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych gdzie jest rzecznik patentowy cennik.